Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

 

Nawigacja

Oddziały (klasy)

Regulamin bezpieczeństwa i higieny (BHP) w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Wielowsi Plan ewakuacji Szkoły Podstawowej w Wielowsi Regulamin korzystania ze stołówki Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Procedury

Regulamin bezpieczeństwa i higieny (BHP) w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Wielowsi

Regulamin bezpieczeństwa i higieny
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielowsi

 

Przepisy ogólne

1.. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielowsi, zwany dalej dyrektorem, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Publicznym Przedszkolu w Wielowsi, zwanymi dalej szkołą i przedszkolem, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach orga­ni­zo­wanych przez szkołę i przedszkole lub poza obiektami należącymi do szkoły i przedszkola.

  2.1.. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły i przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły i przedszkola pod kątem zapew­nie­nia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

  2.2.. Ustalenia kontroli wpisuje się do księgi kontroli, które podpisują osoby bio­rące w niej udział.

3.. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć ­dydaktyczno-
-wychowawczych szkoły uwzględnia się:

1). potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygo­dnia;

2). potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;

3). zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu z wy­łączeniem np. j. polskiego, historii, języków obcych (z tym, że taki blok nie może obejmować większej ilości godzin połączonych niż dwie).

  4.1.. Szkoła i przedszkole posiadają plan ewakuacji stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji alarmowej, który jest dostępny w szkole i przedszkolu: w pokoju nauczycielskim, bibliotece, na portierni.

  4.2.. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

5. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły i przedszkola  prze­pro­wadza się pod nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach.

  6.1.. Teren szkoły i przedszkola ogradza się.

  6.2.. Na terenie szkoły i przedszkola zapewnia się:

1). właściwe oświetlenie;

2). równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk;

3). instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

  6.3.. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły i przedszkola zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób.

  6.4.. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren zabezpiecza się w sposób unie­mo­żliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

  6.5.. W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły i przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

7.. Urządzenia higienicznosanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

  8.1.. W pomieszczeniach szkoły i przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrze­wanie.

  8.2.. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły i przdszkola, dosto­so­wuje się do wymagań ergonomii.

  8.3.. Szkoła i przedszkole nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

9.. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przer­wy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10.. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczy­ciela.

11.1.. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela lub innego pracownika szkoły upoważnionego przez dyrekcję.

11.2.. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom prze­by­wanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.

12.. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed ­swobod­nym do nich dostępem.

13.1.. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewen­tualnym zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie.

13.2.. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób.

14.1.. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się tem­peraturę co najmniej 18oC.

14.2.. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrek­tor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ pro­wadzący.

15.. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas ozna­czony, jeżeli:

1). temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15oC lub jest niższa;

2). wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

16.1.. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bez­pie­czeń­stwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

16.2.. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły i przedszkola.

17.. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzie­lania tej pomocy.

18.. Nauczyciele wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udziela­nia ­pier­w­szej pomocy.

19.. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły, przedszkola i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bez­piecznych warunków pracy.

Pracownie oraz stanowiska komputerowe i sale gimnastyczne

20.. W pracowniach szkoły wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni.

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

22.. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub przedszkole uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

22.1.. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej spraw­ności fizycznej i wydolności ćwiczących.

22.2.. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń (co nie jest tożsame ze zwol­nieniem go do domu), informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów).

22.3.. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewnia­jących pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

22.4.. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.

22.5.. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każ­dymi zajęciami.

22.6.. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

22.7.. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bez­piecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

23.1.. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opie­ku­nów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób po­wie­rzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

23.2.. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek (patrz: Regulamin wycieczek szkolnych).

24.1.. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyru­sze­niem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

24.2.. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i goło­ledzi.

25.1.. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z za­sa­dami bezpiecznego przebywania nad wodą.

25.2.. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk” i „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warun­ki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i ­upra­wiających sporty wodne.

25.3.. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

25.4.. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.

26.1.. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

26.2.. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

27.. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły sprzę­tu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu – jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły

28.. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

29.1.. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

1). dyrektora szkoły;

2). rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

3)  inspektora bhp (pracy);

4). organ prowadzący szkołę.

29.2.. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

29.3.. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

29.4.. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1–3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

30.1.. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespo­łem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający do­puszczenie osób niepowołanych.

30.2.. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.

31.1.. Członków zespołu powołuje dyrektor.

31.2.. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumen­ta­cję powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

31.3.. W skład zespołu wchodzą:  inspektor bhp/pracy oraz pracownik szkoły.

31.4.. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

31.5.. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowa­dzące­go, kuratora oświaty lub rady rodziców.

31.6.. Przewodniczącym zespołu jest  inspektor bhp/pracy. Jeżeli w zes­pole nie uczestniczy inspektor bhp/pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.

31.7.. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zes­połu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewod­ni­czące­go, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypad­ko­wym.

32.. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go oso­by o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

33.1.. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania po­wypadkowego zaznajamia się: 

1). poszkodowanego pełnoletniego;

2). rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

32.2.. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdro­wia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opie­kunów).

33.1.. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajo­mie­nia się z materiałami postępowania powypadkowego.

33.2.. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole.

33.3.. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy do­rę­cza się na ich wniosek.

34.. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

35.1.. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o któ­rych mowa, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

35.2.. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.

35.3.. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

35.4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć, w szczególności: 

1). niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;

2). sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

36.. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: 

1). zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przepro­wa­dzenie określonych czynności dowodowych;

2). powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania po­wy­padkowego.

37.. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor (wskazany przez niego pracownik ­admi­nistracyjny).

38.. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły i przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

39.. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpo­wied­nio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Przepisy końcowe

40.. Regulamin w sprawie bezpieczeństwa i higieny obowiązuje na czas nie­okreś­lony.

41.. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie aneksu bądź przez wpro­wa­dzenie nowego Regulaminu.

42.. Postanowienia Regulaminu w sprawie bezpieczeństwa i higieny wchodzą w ży­cie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników.