Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

 

Nawigacja

Oddziały (klasy)

 • Zapytanie ofertowe na urządzenia multimedialne - Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
  16.07.2018

   

  Zapytanie cenowe ZSPW

 • Rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w Wielowsi
  12.07.2018

  Wicedyrektor ZSP Wielowsi informuje, że rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w Wielowsi odbędzie się od 30 lipca do 3 sierpnia, według Zarządzenia Wójta Gminy Wielowieś Nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku.

 • Zapytanie ofertowe
  06.07.2018

  Wielowieś 6.07.2018

   

  Zespół Szkolno – Przedszkolny

  Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

  ul. Szkolna 12a

  44 – 187 Wielowieś

   

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

   

              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi, ul. Szkolna 12a zaprasza do złożenia oferty na cyklinowanie drewnianego parkietu w sali lekcyjnej z trzykrotnym lakierowaniem (uwzględniając warunki szkolne wykorzystania podłogi).

   

  Powierzchnia podłogi: 51m2

   

  Termin składania ofert: 13.07.2018 do godziny 12.00

   

  Termin wykonania robót – do 14.08.2018

   

  Oferty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną na adres:

  sekretariat@zspw.wielowies.pl

 • LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO I KLASY
  04.07.2018

  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wielowsi przekazuje do informacji listę kandydatów przyjętych do I klasy na rok szkolny 2018/2019.

  Lista kandytatów przyjętych

 • Stypendium Wójta Gminy Wielowieś
  26.06.2018

  Stypendium Wójta Gminy Wielowieś

  za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów
  szkół podstawowych i gimnazjum

   

  Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przeznaczony jest dla:

  • uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej,
  • uczniów gimnazjum.

   

  Stypendia Wójta Gminy Wielowieś przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, w zakończonym roku szkolnym za okres nauki.

   

  Warunki uzyskania stypendium w szkole podstawowej:

  • Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub b i c:

  a)      uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,3

  b)      uczeń  uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

  c)      jest co najmniej finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego- organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

  • Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w szkole podstawowej może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i a:

  a)      uzyskali wzorową ocenę z zachowania,

  b)      są finalistami szczebla ogólnokrajowego – w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

  c)      mają wybitne osiągnięcia sportowe – przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim  w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

   

  Warunki uzyskania stypendium w gimnazjum:

  • Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i b :

  a)      uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30

  b)      uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

  c)      jest co najmniej finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

  • Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w gimnazjum może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i a:

  a)      uzyskali ocenę wzorową z zachowania,

  b)      są finalistami szczebla ogólnokrajowego – w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

  c)      mają wybitne osiągnięcia sportowe – przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim  w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

   

  Wnioski o przyznanie stypendium:

  Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

  • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
  • wychowawca klasy,
  • dyrektor szkoły.

   

  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
  w Wielowsi ul. Główna 1  44-187 Wielowieś  w terminie do 5 lipca po zakończeniu nauki szkolnej
  w roku szkolnym. 

   

  Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa i kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

   

  Wnioski złożone po terminie bądź niekompletne nie są rozpatrywane.

 • „Dobry Start” dla ucznia
  26.06.2018

  300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
   
  Dla kogo wsparcie?
  Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

  Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
   
  Gdzie złożyć wniosek?
  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.
   
  Kiedy złożyć wniosek?
  Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
   
  Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
  Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.
   
  Wyprawka szkolna w liczbach
  Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
   
  Uproszczona procedura
  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
   
  Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
   
  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

  Źródło: www.mpips.gov.pl

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do I klasy na rok szkolny 2018/2019
 • Bezpieczne Wakacje 2018
  20.06.2018